Tomodachi Life Miis

Click a Mii's image to get taken to their page.

Blank Mii

(Tomodachi Life)

Tomoko Lexion

(Special)

Masaru Shinjo

Kosaku Harakami

Yukari Ando

Kosuke Takagi

Jun Sakama

Yui Motoki